TCRSS ทุ่มทั้งใจให้บางสะพานบ้านเรา


TCRSS ทุ่มทั้งใจให้บางสะพานบ้านเรา

 

มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยวิทยากร เดินทางไปบรรยายความรู้ด้าน CSR หรือ “Corporate Social Responsibility” ที่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านละแวกนั้น รู้จักดีในนาม โรงเหล็ก TCRSS

จากประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรในทีมของ ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้เชียวชาญด้าน CSR บรรยายในหลายๆ ที่ ยกให้ชาว TCRSS อยู่ในลำดับต้นๆ ที่ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเสนอมุมมองใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน CSR สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

ช่วงการทำเวิร์คช็อปสังเกตเห็นสิ่งหนึ่ง ที่ผมมองว่าจุดเล็กๆจุดนี้คือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มาก ชาว TCRSS พูดถึง อ.บางสะพาน แทนด้วยคำว่า “เรา” 
          เรา
= TCRSS
          เรา = บางสะพาน

นี่คือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อมีความรู้สึกร่วมการเดินงาน CSR จึงเป็นสิ่งไม่ฝืนธรรมชาติ นี่คืองานที่เดินด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่งานที่เดินด้วยหน้าที่พาไป

สิ่งที่มีอยู่แล้ว
          TCRSS เข้าไปมีส่วนในการสร้างกิจกรรมในชุมชน โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ไปถ่ายทอดความรู้ เช่น ส่งทีมช่างออกให้ความรู้ในการซ่อมจักรเย็บผ้า ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จนสามารถผลิตเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานในโรงงานได้ เมื่อส่งเสริมจนเป็นแล้วผลผลิตที่เกิดขึ้น โรงงานก็เปลี่ยนการจัดซื้อสินค้าจากส่วนกลาง มาเป็นจัดซื้อตรงจากชุมชน ปีที่ผ่านมา โรงงานซื้อสินค้าจากชุมชน เป็นเงินราว 4.5 ล้านบาท และตั้งเป้าขยายการจัดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกปี

สิ่งที่เห็นร่วมและร่างแผนแก้ไข
          ปัญหาด้านการจราจร เป็นเรื่องที่ชาว TCRSS เห็นร่วมกันแล้วร่วมกันถกวิธีการแก้ปัญหา แม้จะแบ่งกลุ่มเวิร์คช็อปแต่ผลที่ออกมากลับตรงกัน ผมตีความกลับว่า เพราะคำว่า “เรา” ความเป็นส่วนหนึ่งของบางสะพานนั่นคือคำตอบที่ไร้ข้อสงสัย
          การเสนอเนอทางออกมีทั้งแบบทำได้เลย เช่น การรณรงค์พนักงานขึ้นรถรับส่งของโรงงานเพื่อลดปัญหาการจรในช่วงเวลาเร่งด่วน จัดตารางเวลารถบรรทุกเข้า-ออกโรงงาน ไปจนถึงร่วมเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการจราจรในระดับจังหวัดเพื่อลดความแออัดและลดอุบัติเหตุ
          นอกจากนี้ยังมองเห็นปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่ร่วมกัน และเสนอแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำความรู้นี้ออกสู่ชุมชนโดยอาศัยประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำในโรงงานเป็นตัวอย่าง

จากความมุ่งมั่น การร่วมคิดร่วมมองไปข้างหน้า เพื่อสร้างความสุขร่วม เชื่อว่า TCRSS กับบางสะพานจะคงความเป็นเราที่ยั่งยืน ก้าวไปข้างหน้าเติบโตไปด้วยกัน “บางสะพานบ้านเรา”  

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language