Spotlight

รู้ว่ามีดี คงดีเอาไว้ สวรรค์มีตา วันหนึ่ง ...ฟ้าจะมองเห็น

ใจรัก มีปัญญา กระโหลกกะลา ก็ทำเงินได้

จากพ่อค้าเร่ขายไอติม สร้างเครือข่ายผู้ค้าไอติมด้วยกัน กลายเป็นเครือข่ายใหญ่ภาคเหนือ

อายุน้อย 100 ล้าน เพียงเพราะเชื่อแม่ ..กลับมาทำที่บ้านเราเถอะลูก

เปลี่ยนจากชอบ มาทำใช้เอง เผื่อแผ่คนอืน ต่อยอดเป็นธุรกิจใหญ่ ไปอินเตอร์

Popular Content

EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใคร

สัมมาชีพชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

กระท่อมไม้ไผ่ประกายไอเดีย สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

'คนทำงาน' ต้องเตรียมรับมือเมื่อ 'กยศ.' เอาจริงแล้ว

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language