New Content *

รับน้อง 61 มิติใหม่ ที่สังคมต้องกดไลค์
ผืนดินแห่งจิตวิญญาณ ผืนผ้าครามแห่งชีวิตจริง !!!
โศกนาฏกรรมเขื่อนแตก…!!! “หม้อไฟแห่งอาเซียน” ซิไปต่อหรือสิพอสำนี่
ส่งใจถึงใจ...ซับน้ำตาลาวใต้ ให้ก้าวผ่านวิกฤติเขื่อนแตก
จิตอาสา แบบไทยไทย มาด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 กับปฏิบัติการพา 13 หมูป่าออกจากถ้ำหลวง

____________________________________________________________________________________

About

'ร้อยพลัง' ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ - read more

     

Subscribe

Facebook YouTube Feed